Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Kvk Bavuru Formu

K襤襤SEL VER襤LER襤N KORUNMASI KANUNU`NUN 11. ve 13. MADDELER襤 UYARINCA BAVURU FORMU

6698 Say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanununda ilgili kii olarak tan覺mlanan kiisel veri sahiplerine (bundan sonra `Bavuru Sahibi` olarak an覺lacakt覺r), Kanunun 11 inci maddesinde kiisel verilerinin ilenmesine ilikin birtak覺m taleplerde bulunma hakk覺 tan覺nm覺t覺r.

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci f覺kras覺 uyar覺nca; veri sorumlusu olan irketimize bu haklara ilikin olarak yap覺lacak bavurular覺n yaz覺l覺 olarak veya Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kurulu taraf覺ndan belirlenen dier yöntemlerle taraf覺m覺za iletilmesi gerekmektedir.

Bavurunuz ve içeriinde yer alan talep, veri sorumlusu olan Armalife taraf覺ndan, talebin niteliine göre en k覺sa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçland覺r覺l覺r. Ancak, ilemin ayr覺ca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir[1]. Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevab覺 ahs覺n覺za yaz覺l覺 olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Bavuru formunda salam覺 olduunuz bilgi ve belgeler yapm覺 olduunuz bavurunun deerlendirilmesi, cevapland覺r覺lmas覺, cevab覺n taraf覺n覺za ulat覺r覺lmas覺, kimliinizin ve adresinizin tespiti amaçlar覺yla s覺n覺rl覺 olarak Armalife taraf覺ndan https://www.armalife.com.tr/kvkk adresinde yer alan ayd覺nlatma metni kapsam覺nda ilenecektir.

Lütfen talebinizi aa覺daki formu doldurarak, belirtilen yöntemlerden birisi ile taraf覺m覺za iletiniz.

Bavuru Yöntemi

Bavurunun Yap覺laca覺 Adres

Bavuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

ahsen Bavuru

[Bavuru sahibinin bizzat gelerek kimliini tevsik edici belge ve bavuru konusuna ilikin bilgi ve belgeler ile bavurmas覺]

 Mehmet Nesih Özmen Mah. Ceviz Sok. No:8 GÜNGÖREN/襤STANBUL

Zarf覺n üzerine `Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu Kapsam覺nda Bilgi Talebi` yaz覺lacakt覺r.

Noter Arac覺l覺覺yla Bavuru

Mehmet Nesih Özmen Mah. Ceviz Sok. No:8 GÜNGÖREN/襤STANBUL

Zarf覺n üzerine `Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu Kapsam覺nda Bilgi Talebi` yaz覺lacakt覺r.

Kay覺tl覺 Elektronik Posta Adresi, Güvenli Elektronik 襤mza, Mobil 襤mza arac覺l覺覺yla bavuru

[email protected] e-posta adresine bavuru yap覺labilir.

E-posta`n覺n konu k覺sm覺na `Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu Bilgi Talebi` yaz覺lacakt覺r.

irket`e daha önce bildirilen ve irket`in sisteminde kay覺tl覺 bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bavuru formunun iletilmesi

[email protected] e-posta adresine bavuru yap覺labilir.

E-posta`n覺n konu k覺sm覺na `Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu Bilgi Talebi` yaz覺lacakt覺r.

[1] Veri Sorumlusuna Bavuru Usul Ve Esaslar覺 Hakk覺nda Tebli`in `Ücret` bal覺kl覺 7 inci maddesine göre `(1) 襤lgili kiinin bavurusuna yaz覺l覺 olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret al覺nmaz. On sayfan覺n üzerindeki her sayfa için 1 Türk Liras覺 ilem ücreti al覺nabilir. (2) Bavuruya cevab覺n CD, flash bellek gibi bir kay覺t ortam覺nda verilmesi halinde veri sorumlusu taraf覺ndan talep edilebilecek ücret kay覺t ortam覺n覺n maliyetini geçemez` 

KVKK Bavuru Formu 襤çin T覺klay覺n覺z.

 

Armalifeda Ne Aramak İstemiştiniz?

Türkiye
TL

Bize Ulaşın