Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Gizlilik S繹zlemesi

ARMA MAAZACILIK T襤C. ve SAN. LTD. T襤 (`irket`) taraf覺ndan iletilen `www.armalife.com.tr` adresindeki internet sitesi (`襤nternet Sitesi`) ve `Armalife` mobil uygulamas覺n覺n (`Mobil Uygulama`) ziyaret eden ve/veya herhangi bir ekilde kullanan kiiler (`Kullan覺c覺`) taraf覺ndan, ibu Gizlilik Politikas覺n覺n 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullan覺lmadan önce okunmas覺 gereklidir.

1. 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama`da, Kullan覺c覺lar`a daha iyi hizmet verebilmek amac覺yla baz覺 kiisel bilgiler (isim, ya, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile toplanan bu veriler; kampanya çal覺malar覺 veya Kullan覺c覺`n覺n hesab覺na yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yap覺labilmesi için 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama bünyesinde kullan覺lmaktad覺r. Kiisel bilgiler haricinde; 襤nternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yap覺lan ilemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktad覺r.

2. irket, üyelik formlar覺 ile kendisine iletilen bilgileri, Kullan覺c覺lar`覺n haberi veya aksi bir talimat覺 olmaks覺z覺n, üçüncü ah覺slarla kesinlikle paylamamakta, faaliyet d覺覺 hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktad覺r.

3. 襤nternet Sitesi içeriinde Google Analytics`in Yeniden Pazarlama & Demografi ve 襤lgi Alan覺 Raporlamas覺 özellikleri kullan覺lmaktad覺r. Reklam ayarlar覺 kullan覺larak Görüntülü Reklamc覺l覺k için Google Analytics`in kapsam覺 d覺覺nda kalabilir ve Google Görüntülü Reklam A覺 reklamlar覺 özelletirilebilir. Google Analytics ile salanan demografik bilgiler, 襤nternet Sitesi`ni ve varsa 襤nternet Sitesi üzerinden verilen reklamlar覺, Kullan覺c覺lar`覺n ilgi alanlar覺na göre özelletirmek için kullan覺lmaktad覺r. 襤bu bilgiler, hedef kitle çal覺malar覺nda kullan覺l覺rken dier Kullan覺c覺lar`a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yay覺nc覺lar覺 ile payla覺labilir. Bu bilgiler herhangi bir ekilde kiisel bilgi (isim, soyad覺, T.C Kimlik No, cinsiyet, ya vb.) içermeyip, grup olarak Kullan覺c覺 eilimleri ile ilgili çal覺malar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amac覺yla kullan覺lmaktad覺r. 襤bu Kullan覺m Sözlemesi`ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yay覺nc覺lar覺 ile reklam ve tan覺t覺m amac覺yla payla覺lmas覺na onay verilmektedir.

4. Google dahil üçüncü taraf salay覺c覺lar, 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama reklamlar覺n覺 internet üzerindeki yay覺nc覺 sitelerde yer verdikleri banner alanlar覺nda gösterecektir. Ziyaretçilerin 襤nternet Sitesi`ne ve Mobil Uygulama`ya geçmite yapt覺覺 ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamlar覺 optimize etmek ve yay覺nlamak üzere 襤nternet Sitesi taraf覺ndan ve Google dahil üçüncü taraf salay覺c覺larca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullan覺lmaktad覺r.

5. Kiisel Kullan覺c覺 bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereince aç覺klama yapmak zorunda olunduu durumlarda resmi makamlara aç覺klanacakt覺r.

6. Ödeme sayfas覺nda talep edilen Kullan覺c覺 kredi kart覺 bilgileri, 襤nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama`dan al覺veri yapan Kullan覺c覺lar`覺n güvenliini en üst seviyede tutmak amac覺yla hiçbir ekilde 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama veya hizmet veren üçüncü irketlerin sunucular覺nda tutulmamaktad覺r. Bu ekilde ödemeye yönelik tüm ilemlerin 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Kullan覺c覺`n覺n kullanmakta olduu cihaz aras覺nda gerçeklemesi salanmaktad覺r.

7. Kullan覺c覺, ibu Kullan覺m Sözlemesi`ni onaylayarak, irket ile paylam覺 olduu bilgilerin ahs覺na ait olduunu ve bu bilgilerin, sat覺 ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amac覺yla ve her türlü iletiim arac覺na uygun bildiriminin salanmas覺 için irket`in itiraki olan dier tüzel kiiler ile de payla覺labileceine onay vermektedir.

8. 襤nternet Sitesi üyelii çerçevesinde gönderilen e-postalar覺n alt k覺sm覺nda bulunan `Kampanya duyurular覺ndan haberdar olmak istemiyorsan覺z lütfen t覺klay覺n覺z.` linkine t覺klayarak veya 襤nternet Sitesi üzerinde `Hesab覺m` bölümünde bulunan `Üyelik Bilgileri Güncelleme` alan覺nda `Kampanyalardan ve f覺rsatlardan haberdar olmak istiyorum` seçeneini bo b覺rakarak e-posta gönderim listesinden her zaman ç覺k覺 yap覺labilmektedir.

9. Üye, kiisel verilerinin ilenmesine ve üçüncü kiilere aktar覺lmas覺na Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu (`Kanun`) kapsam覺nda aç覺kça r覺za göstermektedir. Kiisel veriler üyelik s覺fat覺 devam ettii sürece ilenecektir.

10. Kanun kapsam覺nda Veri Sorumlusu ARMA MAAZACILIK T襤C. ve SAN. LTD. T襤 olup Kanun`daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymay覺 kabul etmektedir.

11. Üye`nin kiisel verileri daha iyi bir al覺veri deneyimi salamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri gelitirmek üyelik sözlemesinin irket`e yükledii sorumluluklar覺 yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla ilenmektedir.

12. Üye, kendisine ait kiisel verilerinin irket`in belirleyecei yurtiçi veya yurtd覺覺nda bulunan 3. kiilere ibu verilerin saklanmas覺, depolanmas覺 ve herhangi bir amaçla ilenmesi için aktar覺lmas覺na aç覺kça onay verdiini kabul beyan ve taahhüt eder.

13. Üye`ye ait Kiisel Veriler ibu bavuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktad覺r.

14. Üye; diledii zaman Kanun kapsam覺nda Veri Sorumlusu irket`e bavurarak kendisine ait kiisel verilerin ilenip ilenmediini örenme, ilenen kiisel verileri varsa bunlara ilikin bilgi talep etme, kiisel verilerin ilenme amac覺n覺 ve bu verilerin amaca uygun kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 örenme, kiisel verilerinin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiileri bilme, kiisel verilerindeki hatalar覺n düzeltilmesini ve eer aktar覺m yap覺lm覺sa ilgili üçüncü kiiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kiisel verilerin ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas覺 halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eer aktar覺m yap覺lm覺sa bu talebin aktar覺lan üçüncü kiiye iletilmesini isteme, 襤lenen verilerin neticesinde kii ile ilintili olumsuz bir sonuç ç覺kmas覺na itiraz etme, Kanun`a ayk覺r覺 veri ileme nedeniyle zarar覺n覺n ortaya ç覺kmas覺 halinde zarar覺n覺 yasalar çerçevesinde talep etme hakk覺na sahiptir.

Armalifeda Ne Aramak İstemiştiniz?

Türkiye
TL

Bize Ulaşın